Descrizione Progetto

Wat Choumkhong, Luang Prabang, Laos.